salelive.info Biography Ishrana U Prirodi Pdf

ISHRANA U PRIRODI PDF

Tuesday, March 19, 2019


DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. Download ISHRANA U PRIRODI Free in pdf format. Sponsored Ads. Shop Now. Ads by Amazon · Book of Life. Ishrana u Prirodi_Vojno Izd Zavod. March 21, | Author: radovanovd | Category: N/A. DOWNLOAD PDF - MB. Share Embed ISHRANA U PRIRODI. ISHRANA U PRIRODI EPUB DOWNLOAD - PDF Collection Bibliographic information. QR code for Ishrana u prirodi. Title, Ishrana u prirodi. Author, Borivoj .


Author:WINNIE EDGMON
Language:English, Spanish, Portuguese
Country:Korea North
Genre:Lifestyle
Pages:272
Published (Last):15.08.2016
ISBN:504-1-66660-137-4
ePub File Size:17.45 MB
PDF File Size:8.88 MB
Distribution:Free* [*Regsitration Required]
Downloads:27982
Uploaded by: GLADIS

ishrana u prirodi (jna).pdf - Free ebook download as PDF File .pdf) or read book online for free. Documents Similar To Knjiga ishrana u salelive.info Priručnik za preživljavanje u prirodi (The SAS Survival Handbook). Uploaded by. hhostmorke. Download ishrana u prirodi (jna).pdf. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. Download ishrana u prirodi (jna).pdf Free in pdf format. Sponsored Ads.

Free shipping. Skip to main content. Email to friends Share on Facebook - opens in a new window or tab Share on Twitter - opens in a new window or tab Share on Pinterest - opens in a new window or tab. Add to watch list. Similar sponsored items. Picture Information. Mouse over to Zoom - Click to enlarge.

Sve vrste ovog roda Sl. Gorkog Sl. Po Ijutog ukusa. Nema otrovnih vrsta. Ceo rod pupavki raspoznaje se po dva osnovna znaka sl. Biserku treba skup- rebrast.

Ima ih svuda: Sve puhare su jesdve dok su mlade, kad su na Sl. Krta je i jestiva. Gljive boju. Ima ih nekoliko vrsta: Izaziva smrtonosna trovanja. Manje je otrovna od zelene i bele pupavke. Jedina otrovna vrsta vrganja. U nas je srazmerno retka. Otrovna je, ali je retko smrtonosna. Dobro upoznati znake po kojim a se raspoznaju otrovne gljive. Odbaciti gljive gorkog ili Ijutog ukusa. Prvu vodu od kuvanja prosuti. Ribe nije lako loviti. Od vrste riba zavisi koje je vreme najpogodnije za lov. Zavisi od vrste vode i doba dana.

Trutta fario 2. Brze i hladne reke. U virovima. Pod kamenjem i pod izlokanom obalom. Zimi ceo dan. Sredina reke.

Tok vode Preko celog dana. Kien Leuciscus cephalus Brze i bistre pianinske i nizinske reke Sredina reke oko granja i iomova. Dunav, njegove pritoke, Vardar. Jezera sa muljem. Ulovljenoj ribi treba preg- stranu. Treba samo nabaciti kaljavati za mamac. Kad se upotreb- drugim smerom. Tako se deo poljavaju gliste, udicu treba potpuno toka isprazni i riba ili ostaje na suvu, pokriti. Za vrenih mamaca. Tada se lako hvata rukama.

U m irnodopskim uslovim a apsolutno je zabranjeno. Svetlost treba upraviti na vodu. Zimi se riba nalazi u dubinama, virovima i oko potonulih klada i lomova.

Ona se baca u vir. Riba koja se nalazi u. U m irnodopskim uslovim a apsolutno je zabranjen. Pokrivena riba lako se hvata rukama. Najbolje je ako nekoliko ribolovaca love u grupi. Ove udice vezane su za tanak kanap ili najlon- Sl. Riba mora da uleti u neku od njih. Udica se baca nekoliko metara od obale na potrebnu dubinu, zavisno od vrste ribe, koja se lovi. Sastoji se od nekoliko udica privezanih za kanap ili najlon-konac.

Zato se prave otvori na ledu. Zato ga napadaju razne ribe grabljivice. Zivi na kamenitom dnu, podvodnim grebenima i stenama. Meso jastoga je veoma ukusno. Jede se uglavnom kuvan u slanoj vodi.

Za mamac se stavlja uginula riba. Zivi na dubinama od 10 do 40 m na kamenitom dnu. K U K A Scjllarides latus sl. Naraste do 30 cm. Rakovica naraste i do 18 cm. Zivi Sl. Zivi samo u neretljanskom kanalu. Agresivan je kada se lovi. Skriva se u nakupinama algi. Hrani se morskom strvinom. Jedu se kuvani, a izvanredna su meka za lov hobotnica. Kao meka za lov hobotnica. Dobra meka za lov riba 1 hobotnica. Hvata se ronjenjem na dah ili vadenjem kamenja na kome se nalazi.

Velika je od 40 cm skoro do 1 m. Pljosnata je i duguljasto-trouglastog oblika. Zivi na peskovitom dnu mirnih uvala i zaliva,. Pre upotrebe potrebno je iz njene utrobe odstraniti tzv. Nalazimo je u pukotinama tvrdih stena, kao i na sekundarnoj tvrdoj podlozi.

Zivi na dubljim ili peskovitim dnima do 50 m. Jedu se kuvane. Rasprostranjena na muljevitom dnu, a nekada i na peskovitom. Jedu se presne ili kuvane. Rasprostranjena na peskovitom dnu. Lovi se ronjenjem na dah.

Upotrebljavaju se presne i kuvane. Rasprostranjena na peskovito-muljevitom dnu. Jedu se presne i kuvane. Obe vrste su dobra meka za lov riba. S IP A Sepia officinalis. Ovalnog je oblika, sa deset krakova. U sumrak izlazi u lov. Telo joj je meko, valjkasto i menja boju od svetlo do tamnocrvene i kestenjaste.

Telo mu je veoma meko i rastegljivo. Ima 8 krakova kao hobotnica. Boje je uglavnom sivkaste. Meso mu je ukusno. Ona losa sl. L ovi se ronjenjem na dah ili improvizovanim sredstvima, upotrebljava se kao i prethodna vrsta. Nalazimo ga na plitko hridinastom dnu dubine od o do 3om. Love se ronjenjem na dah.

Veoma su hranljivi 1 ukusni, pa se u nekim zapadnim zemljama prodaju na trgovima kao delikates. Love se na meku od produkata u raspadanju, ljudski izmet ili slanu ribu. Meka se postavi pred rupu. Rasprostranjeni su svuda u Jadranu. Morski cvijet. Ostale vlasulje, koje nalazimo u Jadranu, kao crvena i zelena moruzga, nisu jestive. Upotrebljava se kao i prethodna vrsta.

Za jelo se upotrebbova, i to: Jestivi du pukotinama kamenja. U gnezdu su: Pauka u Jadranu ima nekoliko vrsta. Veoma je agresivna. Ozlede oprati morskom vodom i odstraniti zaostale delove otrovnog aparata. Od morskih organizama takode su otrovni tzv. Efekte nalik na vlasulje izazivaju i neke vrste jadranskih crva. Iz ove grupe najpoznatiji su pisteica Hermonia histrix i morska gusenica Aphrodite aculeata. Za lov parangalima uz obalu i po brakovima, tj.

Za ostalu manju ribu koriste se udice br. Drugi kraj vezan je za jaku uzicu od konoplje ili najlona, na kojoj se nalaze maii tegovi od olova da bi panul potonuo u dubinu. Drugi kraj panule nalazi se u ruci onoga koji lovi ribu. Sastoji se od: Prvo je za lov mnogo efikasnije. SIP A C sl. Improvizacija se digne oprezno da voljci ne bi popadali, postavi meka i ponovo baci u more. Srednji zub ili svi zubi mogu biti nazubljeni na obe strane ili samo na jednu stranu. Ptice nije lako loviti.

U neposrednoj blizini tih mesta valja uhvatiti zasedu, i to niz vetar da po mirisu ne otkrije lovca. Po prosekama i proplancima. Iz tih razloga treba: Mutne vode treba prvo izbistriti, pa onda dezinfikovati.

To je jama koja se iskopa na najmanje 40— 50 cm od ivice obale, potoka, reke ili jezera. Tako se voda izbistrava. Zidovi ovakvog bunara mogu se improvizovano ozidati kamenjem, granjem, daskama i sl. Gornji otvor se zatvara poklopcem. Sneg je najbolje da se otopi i da se tako dobijena voda upotrebljava. Za tkanine, koja se zatim cedi. U sud se zahvad morska voda i ostavi da se smrzne.

Ako je voda bistra, stavlja se i tableta na litar vode, a ako je obojena ili nije sasvim bistra — 2 tablete. Piljevina se mora v. Filter od hartije sl. Voda se kroz hartiju filtrira u limenku i pre upotrebe dezinfikuje. Na mestu ili u blizini treba da bude dovoljno vode. Satore i kolibe zimi treba podizati na mestima zaklonjenim od vetra i gde je sneg dublji da bi se ukopali u njega, a donje im ivice spolja pokrivati mahovinom, zemljom, snegom.

Radi maskiranja sve se pokrije slojem busenja. Zemunice se mogu graditi i u nagibu terena sl. Pri izboru vodnog objekta prvenstveno se treba orjentisati na podzemnu vodu izvori, bunari , a u nedostatku ove na zahvatanje vode iz jezera, reke ili potoka.

Vodu treba obavezno dezinfikovati. Potpuniji podaci o higijenskim merama kod snabdevanja vodom dati su u glavi IX str. Zbog toga pri organizaciji ishrane u logoru pored mera navedenih u glavi V III str. Zbog toga treba obezbediti dovoljno vode, sapuna i sanitarne uredaje, koji se mogu improvizovati. U m ivaonici se mogu improvizovati od korita, drvene ili benzinske buradi i cevi kako pokazuje sl. M5 4,75 Medunika Filipendula ulmaria list.. Rosa sernpervirens.

IIIP 5 87 Napomena: Impatiens noli tangere list 2,78! Miili krasuliak Bellis silvestris; Boietus sp. Gribi, jagodi, zelen, Seijhozgiz, Moskva, Bakota M.: CTpalbH- Ma. BaCT O. KOjH ce. BHCO- Poligonum hydropiper. HH oBpiiiD. BeTHa cTa BaTy JhHKa je. Kao p. Poligonum alpinum Ba H en. H nanpau. IDe BeTOBe H p. H H MJia. BaTy rrpoJielum H3. HBJbH cnaHah. BeoMa je pacnpocTpalheH. PacTe no. Qa rrpoJielma 6H1hKa Yno- Kopos. Chenopodium album. Koje cy: BeoMa pnc.

EHJhKa je no ca.. Mo Ke ce npn. EneHa n csy. HOfO J. CTpapnja Chenopodium rubrum. AKo nrraK p. Beo- BO J. Kao H ceMe. BennKa no6op. EuJbKe ca ox: OM Aqua calcis. He BpcTe. HJhKa rrocTaje: Tzenopodium urbicumpe no6yp. HBJhaJia p.. IIHpea H en. KOje cap. CTa6JhHKa je pa3. HTO oKo peKa. QA Atriplex nitens Atriplex hastata Jep. JecTnBn cy MJiap. HJije HapOl:. QA HOrO l. Qa Cheno- podiaceae. Jaey y3 Mope. Qa Chenopodiacae. YrroTpe6JbaBajy ce 3a eana. O H3Becmrx -.

CMaTpa ee 3a rroBphe Koje no. Be BpcTe. MaAHe U: JMeHe coAu y uauteM opza-. M Beta martima. TIM- pea Men. Jba y je l. Ha Tny KOJe ea l. Ma M no peqHMM o6a- m. AKo IHiaK l. KOje Ca l.

HeiiiTO MacHohe. PacTe Ke. JLasajy ce col. JHa je rrpeTxo. Hoj spcTH. H rrpo. COJbaHKa weda maritima. PacrrpocTpalbeHa je y rrpH. PacrrpocTpalbeHa je y rrpHMopjy. H3 THX pa3Jiora. H rrponehHH orpaH. IIH- pea Hen. H KopHCTe ce h.

TBO 3a l: H 3eMJbH. KypjaqKa u. JLKe je u. Kptj BOAa. BaTy MJia. MHIIIje yxo. RH3HRa na. YnoTpe6- Stellaria media. BeoMa je npnjaTRor H BeTa o. Koja ce qecTo cpehe y 6p.

YrroTpe6JbaBajy ce 3a Silene vulgaris. KopeR H no. PacrrpocTpalheH je cBy. Hero OBe BpcTe. IIponp KeHo cpu.

BeOMa JienH. H nponehHH H36oju. HIIIlha Bo. JIOKBe y cea. QH cy 3yrrtiaCTH. Alliaria oficinalis. Cruciferae y. Qe H CJI.

M MeCTU: Ma MopcKa ropy. Crambe tataria. Koja HO: CeMe MO Ke. KopeR ce rn: Cruciferae - JbeHHM. II JhKa lllljer no. Crambe tataria u. KOJe ca. PacrrpocTpalheH je csy.

Ishrana u Prirodi_Vojno Izd Zavod

MOpCKe hypeha Tpasa. BehlrnoM cy Mna. PacrrpocTpalheH je y rrp11o6an. Be- 3eMJb yx. Malva pusilla 6yK. TOBa 3aje. MHHa IJ. Ho Ha. OK cy C. CJie3 II0. HJIH ce rrop. KopncTn ce Kao n rrpep. PacTe Haj-. HHM 6pp. I BeT. J YTa 3eqnja co KyTe 6oje. Imapatines noli tangere.

Kao neK 3a paRe. InHX ce IbaK. HapOqJiTO y HoM o6poKy. OCTa Kpymrn. Koje cap. B33 ]. BaCT rrpH Bpxy: BeoMa je pacrrpocTpalheHa neqelhy. UeJia je 6u. TOKY u;enor neTa. Rubus idaeus. IIno- u. BeOMa BeT H rmo. YMCKa jarop. TaKol e jaro. KOja Hajqernhe J. OBHMa jaro. Kao noBphe 3a cnpaBJbalbe. KOjll cy Ce KyBajy. Koju 6onyjy o. CHpyn ll CJI. JieqeJbe nJIO.

Ha H3rJiep. BeoMa je paciTpocTpaineHa. BeTOBH Alchemilla vulgaris. TpaBa u. He BpCTe. Koja pacTep. BHpaK Alchemilla vulgaris IlpHMeinyje ce y neqe.

JiaqH- cTe3aine cpu. Ke cy Mna. M jeTpe. OBe H 3yrrqacTH. PacTe yKpaj rnyMa. Mel y K6YfueM. HH Ker ITo6pl a. Ha BpCTa. PacTe y TonnnjHM npe l. JecTHBH fl. Sorbus aucuparija. MJia l. Be- IJJIO l. KeJieH l.

HH3HHa 1. HMa je npBor Mpa3a.. OKO M. H 3ynqacTH. PacTe y 6p J. Olhe cTpaHe KeJieH J. HHaqe cy onopH. HMa 0 1. OKO 10 H 1. IlJIO J. Koje HapacTe p.

JaCTe IJ. IIJIO l. Ha CTe-! Olhe 6Jie J.: OBII J. IacTe 6oje. UKH l. UHe rpaiiiKa. BeoMa je pacopocTpalheH o. MTO no. BeTOBH cy 6en. Koje Iia- Crataegus oxyacantha.

Hiher nnamrncKor nojaca. Ha BpeTa HMa 2 p. BeT 11 MeHKy. HHaqHII 11n11 no 2- Ha BpeTa.

Ishrana u Prirodi

Kao ep- qaHII eep. Prunus spinosa. Ho oeno6o. HY ee- n. JleKonuTa cuojcTua: O 2M y BlleiiHy. II npep. II en. HaropKH 11 onop KOjll je cJia. HapoqiiTO Ha Kprny.

Kopa 11 nJio. H 3 3aj.: HH3HHa na. Mo Ke ce yno. OBII p. KOA o6oJhelha cpD. BeoMa cyp. MaxyHapKe 6arpeM. JienH IJ. JieqJI KaiiiaJh. MOpCKe rnyry. CeMe u. Ilponp KeHe 3pene ce. Jliic- Kao nosphe 3a cnpeMaiDe qop61I.

PacTe y Kojn Mory p. Je yJbe. CTa6JbiiKa Talba. KOjii Mory p.! BeTHH rp Kora Mory p. Cse Ke.! KaO y p. Jaj 0. Hajqernhe no paBHII- u. HapoqnTo aKo Psoralea bituminosa. BpojHII 6enii. Hapacre p. Pac- rrpocrpalheHa Je no: M rrpe u. IloHerAe ce H u. Hapo'1MTO y rrpno. BeTHe rnaBnu. Koju Mory Aa ce KO. Bphe 3a crrpaBJbalhe qop6n. BaTy y r: Ha ceqHHaMa. H ca cTa6JhHKe. BacT ca py KHqacTo-u. BaTy Kop.

Ha nponnaH- Chamaenerium angustifolium. Comus mas.

IDHX 6p. Epilobium roseum n. Pa3BnjeHn KopeH. MaiDa je o. HapoqnTo y jeceH. KOjH MOry. PacTe y TOn- Bel a crona. IUI crna: Ha je BeOMa. HIIIIha 3e-! IO Bemnrn. PacrrpocTPalheH je p. KO KH: YrroTpe6JbaBajy ce neoMa o. KOjH je CJia.! MJia- ry6H orropH yKyc. Ha- a rroHer. JIHc- ca p. Bel H. Koja HapacTe. Mei aMa. HBJber nospha. KaO II npep. H CQqm]. Ha Mec- THMa. EnJhKa ce. KopeR cap.. Ia Mano nHC.

Jecrnun J. Koja Ha- Aegopodium podagraria.. BeT Daucus carota. Koja je ycnpaBHa. M l1 JIHBa. MO Ke. HHX H36ojaKa. H cnap. Primula vulgaris. HH3HHa na J. CMaTPa ce p. KOjH cap. OCTa KpynHe. Primula elatior y QBaTy y n. To necTu: Koje yTu: He TPe6a u: KJby- qapa. HH3HHa 11a. MeHH 3a. Convolvulus arvensis nnyhlhaK Pulmonaria officinalis y IJ.! KOjH Ce yrro.

L H nonoHan. CTa6JbHKa je. HMajy c11eu. KpaJ 11yTesa n cTa3a. BaTy IIp: KOjM Ca- ae. Hajnpe py KllqacTM. PacTe no rnyMaMa. O 15 IJ. IO je yKycHo. BeoMa je pacnpocTpalbeHa. IIIehepa KopeH 11 rro.

TOBH cy J. M3- JiyqMBalhe Bop. HrH 'THM p. He 06JIHKa. Pac- rrpocTpalheHMja je op. CBe- Be- BpcTe. BA Lamium purpureum. Heiii- KM6pT J ep. MaJbaBa caMo6ajKa. Jlequ opraHe 3a l. Beo m je pacnpocTpalbeHa.. Ha llCKpqe- JiucTOBH u en. Hll3HHa na l. I HBl: Koja BpiiiHll p: Ke cy MJia l. Mory ].: Ha JIHBa l.: HMa HBn.

Onpe H 1. Kao H u.: MaJIO qplhyiiie.: KO- CnH-. BapHBa H en. KOjH Mory. JecTnnu l. OKO CTa3a. Thimus serpyllum. BeoMa je pacnpocTpalheHa PacTe y 6pp. HaceJba '3 orpap. CKHM npep. Beh ce p. Ha ycHaT: TIIM 'H: HaKo yceqeHHM. BeoMa je pacnpocTPa. Kao neK 3a opraHe 3a Bapeine. BaCTH npH Jb 'Ta HaHa. Te Mory p. Mentha crispa IneHa 0. CKopo cBe cy npnjarnor. BeoMa je apo. Kpaj Moqsapa. Ha Mentha. Kao H. BaTy y IJ. HeypaJI- mje.

Knjiga ishrana u salelive.info

Mentha aquatica Y Jbe o. H H y 6apaMa. BaTy rrponiB racosa. PacTe Ha rro. Mentha arvensis rrnasJbeHHM rro. Mel y ceae. MO Ke p. IlpH Bpxy: HHX IJ. OKO IJ. KOje y3p. Ha TaKBH: M MeCTH: Ma nyTa: KopncTM ce Kao M npep.

KopncTM xop.. HMX BpcTa. Ha Plantago indica BpcTa. Ha BpcTa.. Hero oBe npep. Ha ceae. Kopiicrn ce Kao II rrpe J. XOWJa Koja Plantago montana Mory JIII. Asclepias syriaca. Jliic- xaqiiu.

KopiiCTII ce. JLKe cy MJia. Ko- p. MeiiiaHHM li Tajy cep. II coqnn. BapHBa 1: CTa6JhHKa je jep. IeTHII mp. JLKe cy MJiap. HBJhaJia je H cap. JecTHBH ]. BeT MJiaiJ: Campanula rapunculoides. HMa "llaiiiKe. Mory ce npaBHTH -qop6e. Koja HapacTe JJ. K -- BaHH Kao qop6e.

JecTHBH p. Campanula persicifolia. H nop. OJb y6H"l! HH nop. Hll rpy6o Ha3y6JbeHH. HHcrami nOp. PacTe y. UHII -. Koja ja IIO. MacJia"llaK ce y 6pa- B: Campanula peiSi. Ilocne n. KOJe Taraxsacum officinale.!

Koja ja Hajparrm: UM JeJbe.! KpaBJba r y6: Mna J. BeTa y je- BeTa y jeceH. KopncTn ce Kao rrpe J. H A06po J. Ja qnrnhelhe KpBH. KopncTH ce Kao rrpe J.: MO Ke ].

Leucanthemum vulgare. BeTHa Je. BeoMa je pac HMa 1. H Mory. M y npellHHKy. Ko- rmBoqHKe 6ena pa. ITO l. ITOpO l. O o60 l. KopeR je jaK. O 50 H JLKe cy MJia l. JIIIBa l. BeTOBH pa.

TpaBlhatwMa 1 no 6pe l yJh: Y3 orpaAe. H CJI. Mo Ke p.

Arctium minus. H rrHpea. MaJIH perryx. UKa BaJbyra. H H coqHe p. HeiiiTO yJba. BeoMa je pacrrpocTpalbeH no n. OCTa CKp0- 6a. Horo J. MaJhaBa penynm. HKe rop"llHKa. TaKol e je pel a Oil. Ha Arctium nemorosum BpcTa. Sonchus oleraceus. HHX BpcTa no tae. IIOBpT- rrpoiiiu: Ha Heo6pal eHU: Jt ll Tragopgon pratensis. H KacTe. HcKor rrojaca.

Ille no JIHBa. A jaca. COKa Mallie ttop6u: BeoMa je pacrrpocTpalheRa. Ja crrpeMalbe Kama. JiliKY Mexypa. Trapa natans. Kpy lmo pacrropebeRll oifqRll. KOplbaqliRa TpaBa. QseTa jyRa ll jyna.

LEONA from West Virginia
I do fancy reading books zestfully . Please check my other posts. I have only one hobby: sketch.